Opieka Prawna

Nasza opieka prawna to realna opieka prawna zapewniana Klientom - indywidualnym
i instytucjonalnym - w ich codziennym działaniu. Opieka prawna polega na zapewnieniu dostępu do prawników IPA za pośrednictwem specjalnego help desku prawnego. Prawnicy IPA udzielają pomocy konsultacyjnej w zakresie najczęstszych problemów prawnych, rekomendują postępowanie w konkretnych przypadkach oraz interpretują przepisy prawa. Ponadto przesyłają wzory umów i szablonów innych dokumentów, jakie mogą być pomocne w rozwiązaniach prawnych.

Zakres tematyczny opieki prawnej może być dostosowany do konkretnych potrzeb Klienta - może np. koncentrować się na określonym wycinku przepisów prawa polskiego. Zakres kompetencyjny niesionej pomocy również może być zróżnicowany.

 • Serwis prawny
  Zapewniamy dostęp do podstawowych informacji prawnych, danych teleadresowych sądów, prokuratur, kancelarii, radców prawnych, notariuszy,
  a także do aktów prawnych oraz wzorców typowych umów cywilnoprawnych.
 • Udział prawnika w postępowaniu sądowym
  Zapewniamy pomoc prawnika w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko niemu z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub w postępowaniu sądowym mającym na celu uzyskanie od osoby trzeciej odszkodowania z tytułu obrażeń cielesnych lub szkód majątkowych.
 • Przedpłata kaucji
  Przedpłacamy kaucję wymaganą jako gwarancja uiszczenia opłat proceduralnych (sądowych) i kar pieniężnych.
 • Pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów
  Pomagamy w mediacjach i polubownym rozwiązywaniu sporów.
 • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń
  Specjalizujemy się w likwidacji zagranicznych szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego w ramach IV Dyrektywy UE.
 • Usługi prawne dla cudzoziemców
  Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu odszkodowań w razie wypadków
  i kolizji drogowych, w których uczestniczyli obywatele obcych państw i obywatele polscy. Współpracujemy przy odnajdowaniu i odzyskiwaniu pojazdów skradzionych na terytorium RP.

Zostań naszym klientem